1. ขอบเขต
  1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อกำหนดฉบับนี้”) จะถูกบังคับใช้ระหว่างผู้ขายกับบริษัท แบรนธิงค์ จำกัด โดยมีหมายเลขจดทะเบียนการค้า เลขที่ 0105559196648 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 6/1 ซอยอารีย์ 5 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “แบรนธิงค์” ส่วนผู้ขายสินค้าและบริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ขาย” ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะถูกเรียกต่อไปนี้ว่า “คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง” และเรียกรวมกันว่า “คู่สัญญา” ขึ้นอยู่กับริบท เพื่อกิจกรรมที่แบรนธิงค์มอบให้แก่ผู้ขายในการลงรายการสินค้าและบริการเพื่อจำหน่าย แจก ชวนเชื่อ ชิงโชค ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สินค้า” บนเว็ปไซด์และผ่านทางเว็ปไซด์ใดๆที่บริษัท แบรนธิงค์ได้ถือครองกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “แพลตฟอร์ม”) และดำเนินธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้ขายผ่านทางแพลตฟอร์ม ในฐานะผู้แทนในการดำเนินการชำระเงินให้แก่ผู้ขายและสร้าง คิด ออกแบบ ผลิตเนื้อหาอื่นๆ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กิจกรรมทางการค้า”) และ/หรือ กิจกรรมการจัดการรายการสั่งซื้อ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่ทางแบรนธิงค์มอบให้แก่ผู้ขาย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กิจกรรมต่างๆ”) ดังที่แบรนธิงค์และผู้ขายได้ทำข้อตกลงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรที่ได้ระบุในสัญญาฉบับนี้
  2. ข้อกำหนดฉบับนี้มีผลบังคับใช้เหนือกว่าข้อกำหนดเงื่อนไขอื่นๆ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอย่างอื่นในข้อตกลงของผู้ขาย
  3. คำและนิยามไว้ในเงื่อนไขฉบับอื่นๆในสัญญานี้จะมีความหมายเช่นเดียวกันทั้งหมด เว้นแต่ผู้ขายจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
  4. ผู้ขายไม่สามารถมอบ โอน หรือทำสัญญาช่วงสิทธิ์ และ หรือข้อผูกมัดของตนส่วนใดส่วนนึงหรือทั้งหมด อันเกิดจากข้อตกลงของผู้ขาย โดยมิได้รับความยินยอมจากแบรนธิงค์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
  5. แบรนธิงค์สามารถทำการมอบ โอน หรือทำสัญญาช่วงสิทธิ์ และ หรือข้อผูกมัดของตนส่วนใดส่วนนึงหรือทั้งหมด ของผู้ขาย เพื่อประกอบกิจกรรมการค้า และ กิจกรรมอื่นๆได้ โดยแบรนธิงค์จะทำการแจ้งผู้ขายล่วงอย่างน้อย 5 วันทำการ
  6. ผู้ขายจะแจ้งชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และ หรือที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อระหว่างชั่วโมงเปิดทำการเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อ เพื่อประสิทธิภาพในการขาย ให้บริการ การทำธุรกรรม หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลอื่นๆที่แบรนธิงค์ร้องขอ แต่ไม่จำกัดเพียง
  7. เนื้อหาบนเว็ปไซด์ กิจกรรมทางค้า การอัพเดทระดับสินค้าในสต๊อค และการอัพเดทราคาและกิจกรรมต่างๆ จะถูกระบุและบังคับใช้ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและเนื้อหาบนเว็ปไซด์
  1. ผู้ขายจะมอบเนื้อหา ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลอื่นๆ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง อันเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการแต่ละประเภทที่ผู้ขายทำให้ถูกต้องตรงกับสินค้าและบริการ เพื่อนำไปลงรายละเอียดสำหรับการขาย โปรโมท ทำกิจกรรมผ่านแพลตฟอร์ม หรือนำไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆ ที่แบรนธิงค์จัดให้ในรูปแบบที่กำหนด ผู้ขายจะอัพเดตเนื้อหาทันทีตามที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาจะมีความถูกต้องและสมบูรณ์อยู่เสมอ
  2. ผู้ขายจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหา ข้อเสนอ และการขายสินค้าบริการใดๆ ที่ตามมาในภายหลังนั้นเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับอย่างถูกต้อง (รวมถึง ข้อกำหนดอายุขั้นต่ำ เครื่องหมายและข้อบังคับการติดแสดงฉลาก การรับประกันผลิตภัณฑ์ ขำมูลจำเพราะ ภาพวาด ตัวอย่างมาตรฐานสินค้าที่ราชการกำหนด และเกณฑ์การปฏิบัติ) รวมถึงต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยราชการ และผู้ขายจะต้องลงนามโดยชัดเจนว่าได้รับอนุญาตแล้ว และไม่มีภาพเนื้อหาที่สื่อทางเพศหรือเป็นอ่อนไหวที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม การหมิ่นประมาทหรือลามกอนาจาร ยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนเป็นหนังสือจากแบรนธิงค์
  3. แบรนธิงค์ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับรายการสินค้าและบริการในทันทีหากส่วนใดก็ตามของเนื้อหาสอดคล้องในข้อตกลงที่ 2.2 รวมถึงเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ถูกต้องและไม่สมบูร์ หรือไม่เป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ตามดุลยพินิจของแบรนธิงค์เพียงฝ่ายเดียว
  4. ผู้ขายจะต้องชดใช้และรับผิดชอบ ค่าดำเนินการศาล ทนายความ ค่าปรับ ค่าสินไหมทดแทน ความสูญเสีย ความเสียหาย และหนี้สินใดๆ ทั้งหมด อันเกิดจากการอ้างสิทธิ์ การเรียกร้อง หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นผลมาจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์หรือผิดกฎหมาย ต่อแบรนธิงค์ รวมถึงบริษัทในเครือ
  5. เนื้อหาของสินค้าและบริการจะต้องอยู่ในรูปแบบตามที่แบรนธิงค์กำหนด โดยเป็นภาษาอังกฤษและ หรือภาษาของสินค้าและบริการที่ประเทศลงรายการไว้เพื่อจำหน่ายผ่านทางแบรนธิงค์
  6. ผู้ขายสามารถเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง ข้อความ ภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายให้กับผู้ขาย โดยจะต้องแจ้งให้ทาง แบรนธิงค์ทราบล่วงหน้าอย่างนี้ 7 วัน นับวันทำการตามกฎหมายแรงงานแห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่น
  7. ผู้ขายมอบสิทธ์ิให้แก่แบรนธิงค์ ในการอนุญาตแบบไม่จำกัดสิทธ์ิในกำรใช้งานไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว, สามารถใช้ได้ทั่วโลกเป็นการถาวร และไม่สามารถเพิกถอนได้ รวมถึงสิทธิ์ในการใช้งาน ทำซ้ำ แสดงแจกจ่าย ดัดแปลงให้เหมาะสม เปลี่ยนแปลง ปรับรูปแบบใหม่ สร้างชิ้นงำนที่พัฒนา และใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และที่มิใช่เชิงพาณิชย์
  8. ระยะเวลาในการขายสินค้าและบริการผ่าน BrandThink Visual Commerce นี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันไว้ว่ามีระยะเวลา 6 เดือน เป็นต้นไป เว้นแต่กรณีที่สินค้าขายหมดก่อนเวลาอันควร หรือ มีการต่อระยะเวลาในการขายที่เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะมีเอกสารประกอบอย่างเป็นลายลักษณอักษร
 3. กิจกรรมทางการค้าข่อตกลงระหว่างผู้ขายสินค้าและบริการ
  1. กิจกรรมทางค้าเป็นที่แบรนธิงค์จะมอบให้ผู้ขายมีดังนี้
   • Shop in Shop (“SIS”) หรือ BrandThink Shop ซึ่งลักษณะการออกแบบเฉพาะบนแพลตฟอร์ม ที่จะยกระดับการนำเสนอภาพลักษณ์ของ ผู้ขายในหน้าเพจที่มีไว้เพื่อจุดประสงค์ของการขายในรูปแบบ Visual Commerce โดยเฉพาะ
   • กิจกรรม Search Engine Marketing (“SEM”) การประมูลคียเ์วิร์ดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและ หรือผู้ขาย บนเครื่องมือค้นหาทางอิเล็กทรอนิกส์ 
   • กิจกรรม Social Media Activities (“SMA”) การส่งเสริมการขายสินค้า หรือ ผู้ขายในหน้าเพจบนแพลตฟอร์ม รวมถึงโซเชียลมีเดีย 
  2. แบรนธิงค์ขอสงวนสิทธ์ิตามดุลยพินิจในกำรตัดสินใจทำกำหนดการและรูปแบบของกิจกรรมเพียงผู้เดียว รวมถึงการแบ่งหมวดหมู่กิจกรรมของสินค้าและบริการ เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงไว้เป็นอย่างอื่น
  3. ผู้ขายจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงโดยไม่ไดร้ับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย จะโดยตรงหรือโดยอ้อมและโดยเจตนา หรือรับทราบแล้วแต่ประมาทและโดยจงใจ เพื่อเป็นเห็ตผลให้เกิดความเสียหายและเป็นการกระทำให้เปิดการยกเลิกสัญญานี้
  4. ผู้ขายมีข้อผูกมัดที่เข้มงวดในการรายงานต่อแบรนธิงค์เมื่อได้รับทราบถึงกิตกรรมหรือการกระทำที่น่าสงสัย และจะแก้ไขทันทีหากเจอ โดยไม่ปกปิดส่วนใดส่วนหนึ่งที่เป้นการทำให้กิจกรรมหรือการค้าของแพลตฟอร์มเสียหาย
 4. ข้อตกลงของผู้ซื้อ สินค้าและบริการ
  1. การสั่งซื้อ การสั่งซื้อของลูกค้าจะสามารถเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ สินค้าถูกชำระเงินและมีเอกสารการยืนยันการสั่งซื้อ สินค้าที่อยู่คงอยู่ในตะกร้าสินค้าถือว่าเป็นการจับจองสินค้าเท่านั้น ซึ่งลูกค้ารายอื่นๆ สามารถสั่งซื้อได้ตามปกติ แบรนธิงค์ขอสงวนสิทธิ์หากสินค้านั้นๆ มีจำนวนหมดไป ในระหว่างทำการสั่งซื้อ ถึงแม้ว่าคำสั่งซื้อสินค้าของคุณได้ดำเนินการไปแล้ว หากสงสัยหรือติดปัญหาในการสั่งซื้อสินค้าและบริการ โปรดติดต่อ แผนกบริการลูกค้าผ่านทาง [email protected] เพื่อร้องขอทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการซื้อสินค้าหรือช่วยเหลือ
  2. การจัดส่งสินค้า การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการโดยใช้ระยะเวลา 7-14 วันนับจากการได้รับ Confirm การชำระเงิน และตรวจสอบ Stock สินค้าเรียบร้อยแล้ว การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการโดยผ่านผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าที่ท่านเลือกไว้ในขั้นตอนการชำระเงิน
  3. กรณีที่ไม่ได้รับสินค้า หรือได้รับสินค้าล่าช้าสามารถแจ้งข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ มาได้ที่ [email protected] หรือ Inbox facebook Page BrandThink https://www.facebook.com/brandthink.me/ โดยผู้แจ้งต้องแจ้งรายละเอียดดังนี้
   • ชื่อผู้ซื้อสินค้า
   • หมายเลขติดต่อกลับ
   • เลขที่ Order
   • ชื่อสินค้า
   • ราคาสินค้า
   • วันที่สั่งซื้อ
  4. การเปลี่ยนสินค้า คุณสามารถทำการเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า สินค้าต้องไม่ถูกใช้งาน สินค้ามีสภาพสมบูรณ์ และบรรจุหีบห่อเรียบร้อย แบรนธิงค์ไม่สามารถรับประกันได้ว่าสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนจะยังคงเหลือตลอดเวลา ในกรณีที่สินค้าหมด แบรนธิงค์จะทำการเปลี่ยนสินค้าที่มีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับสินค้าเดิมของคุณ ถ้าหากสินค้าใหม่มีมูลค่ามากกว่าสินค้าเดิมของคุณ คุณสามารถชำระเงินส่วนต่างเพิ่มเติมได้
  5. กรณีที่สินค้าใดๆ ที่ส่งคืนกลับมายังแบรนธิงค์ อยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ แบรนธิงค์ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับสินค้าคืนทุกกรณี และจะจัดส่งสินค้ากลับไปยังผู้ซื้อ ตามกำหนดการของผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าแต่ละพื้นที่
  6. ผู้ซื้อสามารถจัดส่งคืนสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทย หรือ ช่องทางอื่นๆ และจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืนให้แก่แบรนธืงค์ทั้งหมด
   ที่อยู่ส่งคืนสินค้านั้นผู้ซื้อสามารถส่งคืน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้เท่านั้น
   บริษัท แบรนธิงค์ จำกัด เลขที่ 6/1 ซอยอารีย์ 5 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  7. แบรนธิงค์ จะรับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าที่ทำการเปลี่ยนคืนเรียบร้อยแล้วให้กับผู้ซื้อ
  8. การคืนเงิน แบรนธิงค์ไม่สามารถทำการคืนเงินได้ ในทุกกรณี